Hukuk Devletinin unsurları,TBMM’nin görevleri

Hukuk Devletinin unsurları nelerdir?

1. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması.

2. Yasama işlemlerinin yargısal denetimi.

3. İdari işlemlerin yargısal denetimi.

4. Yargı bağımsızlığı.

5. Kanuni hakim güvencesi.

6. Kuvvetler ayrılığı.

7. Hukukun genel ilkelerine bağlılık.

8. Ceza hukukunun evrensel ilkelerine uyulması ( masumiyet karinesi, suç ve cezaların şahsiliği, suç ve cezaların kanuniliği ve geriye yürütülmezlik vs.)

9. Kanun önünde eşitlik ilkesine riayet.

10. İdarenin mali sorumluluğunun sağlanmış olması.

11. Düzenli idare ilkesi. 

TBMM’nin görevleri nelerdir?

1.   Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak;

2.   Bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek;

3.   Bakanlar kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek;

4.   Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek;

5.   Para basılmasına karar vermek

6.   Savaş ilanına karar vermek;

7.   Milletlerarası andlaşmaların  onaylanmasını  uygun  bulmak,

8.   Üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !