Hukuk Devleti Sosyal Devlet ve Demokratik Devlet Kavramları'

 

HUKUK DEVLETİ

***- Devletin tüm işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu, vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulunduğu devlet Hukuk Devletidir. Unsurları:

- Yürütmenin işlemlerinin yargı denetimine tabii olması

- Yasama işlemlerinin yargısal denetimi

- Kanuni hakim güvencesi

- Cezai sorumluluk

- Hukukun genel ilkelerine bağlılık 

SOSYAL DEVLET

***- Ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan, vatandaşın insanca yaşayabilmesi için gerekli olan tedbirleri alan, sosyal barış ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata müdahaleyi gerekli gören devlet Sosyal Devlettir.

- Sosyal devlet ilkesi, devlet açısından çok ağır bir ilke olduğu için, bu ilkeye anayasamızın 65. maddesiyle sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlamaya göre devlet, sosyal ve ekonomik alanlardaki görevlerini, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.

Unsurları:

- Herkese insana yakışır asgari bir hayat düzeyi sağlamaya yönelik tedbir alma
- Vergide adaleti sağlama
- Kamulaştırma ve devletleştirme
- Planlama
- Sosyal haklar

LAİK DEVLET

- Laik devlet, din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı, devletin bütün dinlere eşit mesafede olduğu devlet şeklidir. 

Unsurları:

- Resmi bir devlet dininin bulunmaması
- Devletin, bütün dinlerin mensuplarına eşit davranması
- Din kurumları ile devlet kurumlarının ayrılmış olması
- Devlet yönetiminin din kurallarından etkilenmemesi
- Kamusal alanlar haricindeki yerlerde vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşaması 

DEMOKRATİK DEVLET

Demokratik devlet, ülkedeki farklı görüşlerin serbestçe temsil edildiği, halkın yönetimde söz sahibi olduğu devlet biçimidir.

Unsurları:

- Yönetenlerin genel oya dayanan serbest seçimlerle oluşması 
- Siyasal partiler arasında eşit şartlarla yürütülen iktidar yarışması
- Vatandaşların temel haklarının tanınması ve güvence altına alınması

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !